O DVORCIMA SRBIJE

Dvorci Srbije

Dvorci Srbije su sajt posvećen dvorcima i letnjikovcima Srbije, koji su mnogobrojni, ali često u veoma lošem stanju. Smatramo da je revitalizacija ne samo moguća već i neophodna. Rekonstrukcijom i revitalizacijom postojećih objekata dobile bi se reprezentativne i finansijski samoodržive zgrade i zdanja koja bi mogla biti kulturni ponos, turistički potencijal i finansijski izvor ove zemlje.

Dvorci i letnjikovci su grupisani po geografskim kriterijumima, a opisuje se njihova istorija, arhitektonske osobine, enterijer i eksterijer, kao i legende koje o njima kruže. Poseban akcenat se stavlja na njihovo trenutno stanje.

O UDRUŽENJU „PETROVARADIN MEDIJA“

Udruženje je osnovano  radi ostvarivanja ciljeva u oblasti  kulture i kulturne baštine, turizma, novinarstva, medija, informisanja, socijalne zaštite i društvene brige o deci, inovativnih i društvenih vrednosti i planiranja, organizovanja i realizovanja svih vrsta događaja.

 Radi ostvarivanja svojih ciljeva udruženje naročito:

  1. razvija i organizuje programe stručnog osposobljavanja kulturnih, turističkih,  medijskih i drugih radnika, javnih zagovarača i novinara,
  2. razvija i primenjuje različite programe profesionalnog usavršavanja u svim delatnostima,
  3. organizuje edukacije i radionice za decu i omladinu uz angažovanje stručnih predavača na teme iz različitih oblasti, naročito iz oblasti kulture, turizma, medija, ekologije, sporta, zdravog života, društvenih i inovativnih vrednosti i tolerancije,
  4. organizuje akreditovane seminare uz angažovanje stručnjaka iz različitih oblasti, poštujući pri tom promociju ljudskih prava, sloboda i demokratičnosti,
  5. organizuje, samo ili u saradnji sa fizičkim i pravnim licima, privatnim i javnim institucijama, nevladinim i drugim organizacijama festivale, konferencije, stručne skupove, savetovanja i druge događaje i manifestacije  u zemlji i inostranstvu, sa ciljem podsticanja civilne inicijative i društvene komunikacije,
  6. prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti kulture, turizma, društvenih i inovativnih vrednosti, novinarstva, medija i ostalih društveno –  humanističkih nauka,
  7. objavljuje knjige, audio – vizuelne materijale i filmove, i druge publikacije u vezi sa kulturom, turizmom, društvenim  i inovativnim vrednostima, novinarstvom, medijima, javnim informisanjem, organizacijom i realizacijom događaja i slično,
  8. sarađuje sa univerzitetima, školama, medijima,  privatnim i javnim sektorom i drugim državnim i  javnim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu, radi postizanja zajedničkih ciljeva.